Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
22.04.2020 23:04 - Исторически свидетелства за тракийския произход на българите - част 2
Автор: historybg2018 Категория: История   
Прочетен: 648 Коментари: 1 Гласове:
8

Последна промяна: 02.09.2020 18:28

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
Историята се възхищава на вълнуващото великодушие на Александър Велики към персите. Това поведение не се свежда само до политически, но и до съображения, които имат причини и в расовото родство, тъй като македонците като едно тракийско племе са стояли по-близо до иранците отколкото гърците. Александър ще да се е чудил, че македонците се разбират по-лесно с персийците отколкото с гърците. Много вероятно е и обичаите на двата народа да са били по-близки един към друг отколкото към гръцките. Този факт ще да е главната причина за неговия стремеж да образува от персийци и македонци една нация.

Нека обобщим: Старите македонци и според историческите свидетелства не са били гърци. Тъй като езикът на (288) старите македонци е бил тракийски или български, то трябва да смятаме днешните македонски българи за наследници на старите македонци. Йоан Малала съобщава, че тесалийските мирмидони сега (VI век) се наричат българи, и ние трябва да останем на това становище, тъй като тесалийците са били винаги означавани като българи и защото тесалийската река Халиакмон носи едно българско име.

            Както гърците, така и трако-илирийците са били подчинени по-късно от римляните. Гърците са се радвали на едно облагодетелствано положение в Римската империя. Те даже грабват към края на четвъртото столетие и ръководството на Римската империя към себе си. Това не се харесва на трако-илирийците, които започват въстания срещу Римската империя, собствено срещу гръцкото господство. През 378 г. мизийските готи или гети под предводителството на Фритигерн, Алатей и Сафрик въстанаха и заеха Тесалия, Епир, Ахея и Панония[1].

            Значи, готите са заели онези страни, които още при Омир са били разглеждани като варварски или тракийски. Тези готи биват наречени от Равенския космограф, когото собствено Йордан препредава (виж стр. 26, бележка под линията) българи, както и от папа Инокентий, тъй като Анастасий Библиотекар пише, че той вижда от едно писмо на папа Инокентий (402 до 417) до Александър, патриарха на Антиохия, скоро след разделянето на империята (при Валентиан и Валенс), че българският народ е нападнал и превзел цялата страна около Дунава[2].

            След това Анастасий пише, че българите съгласно племенното право са си обединили родината[3].

Провинциите, с които са се обединили мизийските българи, са били двата Епира, новият и старият, цяла Тесалия и Дардания[4]. (289)

            Тези провинции Фритигерн заема през четвъртото столетие. Те биват обединени с Мизия, защото жителите на Мизия и Тесалия са племенни родственици.

Император Анастасий (491-518) искаше да потисне българите и пропъди илирийските епископи в изгнание и наистина епископите на Сердика, Ниш, Кюстендил, Охрид и Никопол (на Абракийския залив)[5].

Следователно по времето на император Анастасий трако-илирийският народ от Йонийско море до Дунава се вдига на въстание срещу гръцката администрация в Източната римска империя. Малала нарича тези трако-илирийци хуни и българи, тъй като според него Виталиан, предводителят на това въстание, е стоял начело на хуни и българи и заради прогонването на епископите е обявил война на Анастасий[6].

Теофан означава българите като федерати, както това може да се види от дадения по-долу цитат, т.е. един народ, който не е подчинен, а е в състояние на съюз с Римската империя. Както и да е, властта на тези българи се простира през четвъртото столетие чак до Амбракийския залив, докъдето се е простирала и властта на одриския цар Ситалк.

Това въстание на българите продължава до времето на управлението на император Юстиниан, тъй като Йордан (Romana, ed. Mommsen, p. 52) съобщава, че българите, антите и склавените заплашват всеки ден Римската империя: Hi sunt casus Romanae reipublicae preter instantia cotidiana Bulgarum, Antium et Sclavinorum. Значи, илирийските българи са се обединили с живеещите на Дунава склавени и анти, за да могат съвместно да отхвърлят византийското робство. Прокоп нарича тези българи хуни, които според Йордан са били съседи на албанците, както беше казано на стр. 67. Тези хуни заедно със склавените и антите са извършвали всяка година, откакто Юстиниан I станал император в цяла Тракия и Илирия, от Йонийския залив до предградията на Византион, в който има също елинска и херсонска земя, (290) лоши дела срещу живеещите там ромеи (елини)[7].

Значи, въстанието се е насочило срещу елините (ромеите), а не срещу трако-илирийците, както някои, заблуждавайки се, твърдят. Трябвало е да бъдат победени елините, а не пелопонесците и другите трако-илирийци (виж стр. 265). Херодотовите мизи, Тукидидовите траки, Йордановите готи биват наречени отсега нататък българи. Старите траки са живели до Йонийско море. Това пространство заемат сега българите. С това считаме разглеждането на въпроса за националното положение на македонците за изчерпано.

Македонците принадлежат към тракийската раса. Днешните македонски българи са следователно директни наследници на старите македонци[8].

 


[1] Fritigernus ad Thessaliam praedandam, Epiros et Achiam digressus est, Alatheusvero et Safrac cum residuis copiis Pannoniam petierunt. Jord.,Get. 24, 140.

[2] cum beatus papa videatur dicere Innocentius ad Alexandrum Antiochenum interalia scribens: Non ergo visum est ad mobilitatem necessitatum mundanarum, DieEcclesiam commutari, honores aut (divisiones perpeti, quas pro suis causis faciendasduxerit imperator; sed his nec ipsi diu) fruuntur, siquidem jam memorata Vulgarorumgens protinus irruit, et universa circa Danubium occupat. Anastasii Bib1iothecarii interpretatio synodi VIII generalis. Patr. lat. 129, III, 19.

[3] quia Bulgares, qui jure gentili sibi pariam subjugantes.Historia deviti Rom. Pont. Patr. 1, 128, 1393/4 ff.

[4] utramque Epirum, novam videlicet veteremque totamque Thessaliam atqueDardaniam, in qua et Dardania civitas hodie demonstratur, cujus nunc patria ab hisBulgaris Bulgaria nuncupaturibid., 1392/3.

[5] Mutata fide Anastasius imp. Vitaliano succedit, eidemque Rufinum destinatsuccessorem. Helias Hierosolymitanae urbis episcopus in villa que Haila dicutur, abeodem principe relegatus emoritur. Laurentium praeterea Lychnidensem, DomnionemSerdicensem, Alcissum Nicopolitanum, Gaianum Naisitanum et EvangelumPautaliensem, catholicos Illyrici sacerdotes, suis Anastasius praesentari fussit, obtutibus. Marcell. com. Chronicon. Migne SL 51, col. 939.

[6]"Επί δέ της αύτοϋ βασιλείας έτυράννησε Βιταλιανος ό Θραξ διά πρόφασιν τινα, φησί,λέγων οτι διά τούς έξορισθέντας έπισκόπους. καί παρέλαβε τήν Θρακην καί Σκυθαν καίΜυσίαν εως Όδησσοϋ καί "Αγχιάλου, έχων μεθ" έαυτοϋ πλήθος Ούννων καί Βουλγάρων.p. 402. - Und Theophanes p. 157: Τούτω τψ έτει Βιταλιανόν, τον ύιον Πατρικιόλουκόμητος Φοιδεράτων, οί έν Σκυθία καί Μυσία καί λοιπαίς χώραις όρθόδοξοι παρεκάλουνκινιθηναι κατά "Αναστασίου τοϋ δυσσεβοϋς.

[7]"Ιλλυριούς δε καί Θρακην ολην, είη δ" άν έκ κόλπου τού Ίονιοϋ μέχρι ές τάΒυζαντίων προάστεια, έν τοίς "Ελλάς τε καί Χερρονησιωτών ή χώρα έστίν, Ούννοι τε καίΣκλαβηνοί καί Ανται σχεδόν τι άνά πάν καταθέοντες ετος, έξ ου Ίουστινιανος παρέλαβε την"Ρωμαίων άρχήν, άνήκεστα έργα ειργάσαντο τούς ταύτη άνθρώπους. πλέον γάρ έν έκαστηέσβολη οιμαι η κατά μυριάδας είκοσιν είναι τών τε άνηρημένων καί ήνδραποδισμένων ένταϋθα"Ρωμαίων, (ωστε) τήν Σκυθών έρημίαν αμέλει ταύτης πανταχόσε τής γης ξυμβαίνειν (ειναι).Procop., Anecd. 18, 20.

[8]

Едно систематично представяне как старите трако-илирийци са отхвърлили византийското робство и са основали българската държава ще намерите в следващия том.

Това е извадка от книгата: 

Д-р Ганчо Ценов, Произход на българите и прародината на славяните. Историко-филологическо изследване на историята на тракоилирийци, скити, готи, хуни, келти и др. Die Abstammung der Bulgaren und die Urheimat der Slaven, eine historisch-philologische Untersuchung ьber die Geschichte der alten Thrakoillyrier, Skyten, Goten, Hunnen, Kelten u. a., von Dr. Gantscho Tzenoff, Lektor an der Universitдt Berlin, 1930, Walter de Gruyter & co., превод от немски, Николай Иванов Колев. Издателство GUTA-N, София, 2018, ISBN 978-619-7444-10-0. Стр. 392, Цена 30 лв.

https://www.book.store.bg/p244113/proizhod-na-bylgarite-d-r-gancho-cenov.html

https://ciela.com/proizhod-na-balgarite-i-prarodinata-na-slavyanite.html

http://knigabg.com/index.php?page=book&id=50518#%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%B7%D0%A1%E2%80%A6%D0%A0%D1%95%D0%A0%D2%91-%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B0-%D0%A0%C2%B1%D0%A1%D0%89%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%96%D0%A0%C2%B0%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5-%D0%A0%D1%91-%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D2%91%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B0-%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B0-%D0%A1%D0%83%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%86%D0%A1%D0%8F%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5


image
Първата част на тази глава виж в:
http://historybg2018.blog.bg/history/2020/04/23/.1707080

Други книги на този издател:

https://www.book.store.bg/c/p-l/m-3547/guta-n.html

https://ciela.com/publisher/guta-n.html

http://knigabg.com/index.php?page=publisher&id=2606

https://www.ozone.bg/books_publisher-guta-n/

http://www.bookpoint.bg/search.html?search_q=%D0%93%D0%A3%D0%A2%D0%90-%D0%9D


image


 

 Тагове:   траки,   македонци,   българи,


Гласувай:
8
01. bulgares - С цялото ми уважение
26.04.2020 02:02
към д-р Ганчо Ценов, писал това преди век ще напиша и някои по-нови забележки:

Не се споменава за ролята на Атила, починал март 453г, който е изтощил Римската империя дотолкова, че по документи нашите земи за били част от нея, но на практика гети и българи са си щъкали по тези земи както си искат. Западните историци днес считат, че българите са били, част от войските на Атила и затова има поне два много силни аргумента
- естествено е поробените гети, мизи и други траки да се обединят лесно с Атила срещу общия враг Византия
- едва 20-30 години по-късно, българите се оказват с елитна военна подготовка и мощ - първо са търсени за съюзници срещу остроготите (без да са федерати), а 499г при Цурта като виждат войската на Анастасий не бягат, ами ги помилат та цялата войска на Анастасий не може да се възстанови с години и не той гони тях, ами те него. Такава войска от роби и селяни за 20 години не се създава, особено тогава без огнестрелно оръжие.

Та твърдението, че българи, анти и славяни сами направили революция и се освободили е твърде неточно. Йорданес е писал доста митологично, неточно и в 551г, над 50 години след събитията, а Теофан направо няма какво да го коментираме, починал 817г. и също голям фантазьор. Виталиан пък с възстанието си идва много по-късно за да го сложим точно в този пасаж.

Комес Марцелин ги е описал тези неща най-надеждно, точно и просто. Да не говорим, че имаме и оригинала му, а някои летописи на Йорданес са манипулирани и добавяни дори от Ватикана в късните векове.
https://www/38562035/CONCILIUM_CONSTANTINOPOLITANUM_OCTAVO_ET_NOMEN_VULGARICA

При Комес Марцелин ясно се вижда, че през през 499г, 502г и 517г Анастасий е воювал САМО с българи, не е имало никакви славяни и анти до тях.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: historybg2018
Категория: История
Прочетен: 433572
Постинги: 256
Коментари: 385
Гласове: 1389
Календар
«  Май, 2021  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31